Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

smallesliderdef.jpeg
smallesliderdef.jpeg

Verkoop

We hebben doorlopend paarden te koop staan. Voor meer informatie kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken

Inloggen manege-ruiters

Hier kun jij inloggen op jouw persoonlijke pagina van de manege. Jouw persoonlijke gegevens kun je daar indien nodig wijzigen.

Je kunt je via deze weg afmelden voor de les. Daarnaast is het mogelijk om je in te schrijven voor één van de privélessen (privéles 30 min).

Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.

Je kan ook de Manegeplan App downloaden. Door het scannen van de QR-code, kan je de manege vinden in de Manegeplan App. Hiermee heb je toegang tot jouw eigen online omgeving.

Je kan hierin:

- Lessen afzeggen

- Vrijrijden aanvragen (indien beschikbaar)

- Privélessen aanvragen

- Inzicht krijgen in jouw afgesproken lessen

QR-code 2020

 

 

Afdrukken

Lesvoorwaarden Vereniging Manege de Eenhoorn

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze (les-)voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en overige activiteiten die vanwege Vereniging Manege de Eenhoorn (hierna: De Eenhoorn) ten behoeve van haar leden dan wel aspirant-leden worden verricht dan wel aangeboden.

Aspirant-leden zijn ruiters die nog geen lid zijn van De Eenhoorn en die bijvoorbeeld via een starterscursus willen kennismaken met de paardensport. Leden en aspirant-leden worden hierna ook aangeduid als leden dan wel lid.

Artikel 2: Inhoud lessen en overige activiteiten

1. Door of vanwege de Eenhoorn, wordt aan leden instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid.
Onder de instructie is tevens begrepen het al dan niet onder toezicht door het lid zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde.
De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

Artikel 3: Looptijd

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de in artikel 1 genoemde lessen en activiteiten telkens voor de duur van de aangeboden lessen en activiteiten.
2. Zonder voorafgaande opzegging worden deze voorwaarden telkens na ommekomst van de afgesproken duur van genoemde lessen en activiteiten voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd.
3. Indien een lid lessen volgt op basis van een kwartaalkaar bij De Eenhoorn, kan de overeenkomst zowel door het lid als door De Eenhoorn worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaande aan het einde van een kwartaal. Opzegging door het lid kan uitsluitend schriftelijk geschieden.
4. Het lidmaatschap van De Eenhoorn kan telkens worden opgezegd tegen het einde van lopende kalenderjaar.

Artikel 4: Verplichtingen en gedragsregels leden en aspirant-leden

1. Het lid is verplicht bij het aangaan van het lidmaatschap van De Eenhoorn tevens een lidmaatschap KNHS aan te gaan in combinatie met het ruiterpaspoort, indien hij/zij rijdt op een paard van De Eenhoorn.
2. Een aspirant-lid is verplicht lid te worden van De Eenhoorn na het succesvol doorlopen van de starterscursus. In overleg met De Eenhoorn wordt bepaald of een starterscursus succesvol is doorlopen dan wel nogmaals dient te worden doorlopen alvorens een aspirant definitief lid wordt.
3. Aspirant-leden die via privélessen gebruikmaken van paarden van De Eenhoorn, dienen lid te worden van De Eenhoorn binnen drie maanden na het volgen van de eerste privéles.
4. Het lid is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van De Eenhoorn. Het lid is er tevens verantwoordelijk voor dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.
5. De huisregels zoals deze zijn bekend gemaakt op de website van De Eenhoorn maken deel uit van deze lesvoorwaarden. Via de digitale nieuwsbrief van De Eenhoorn worden eventuele wijzigingen van deze regels bekend gemaakt. De Eenhoorn is te allen tijden bevoegd deze huisregels te wijzigen.
6. Het is De Eenhoorn toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de leden worden bekendgemaakt.

Artikel 5: Ruiterpaspoort en verzekering

1. Aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort is een collectieve ongevallenverzekering met beperkte dekking en uitkering verbonden.
2. Deze collectieve verzekering biedt dekking voor schade die direct verband houdt met deze lesovereenkomst. De verzekering is echter geen vervanging voor de individuele  ongevallenverzekering met een doorlopende dekking.
3. Nadere informatie over de voorwaarden en de omvang van de dekking van deze verzekering kan door het lid bij De Eenhoorn worden opgevraagd.

Artikel 6: Lesgeld en betaling

1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals vermeld op de website van De Eenhoorn. De Eenhoorn is gerechtigd om jaarlijks - zonder een nieuwe overeenkomst aan te gaan - de lesprijzen aan te passen.
2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is door overmaking op een door de lesgever op te geven bankrekeningnummer, dan wel door automatische incasso.
3. Door het lid afgezegde lessen worden niet terugbetaald.
4. Kosten verbonden aan (privé)lessen die minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd zijn niet verschuldigd.
5. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden van de manege met zich meebrengt, is restitutie van het lopende abonnement niet mogelijk en blijft het lid betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 3 overeengekomen periode.
De Eenhoorn is te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. De Eenhoorn is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. De Eenhoorn is ten opzichte van het lid niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door het lid van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de lesgever.
3. De Eenhoorn is slechts aansprakelijk voor directe schade van het lid indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen van de Eenhoorn of diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door de Eenhoorn dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Eenhoorn en diens ondergeschikten.
4. De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Dit bedrag betreft maximaal €2.000.000,-.
5. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en uitkering dat aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort van de klant gekoppeld is.

Artikel 8: Risico-acceptatie

1. Het lid is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
2. Het lid dat deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van De Eenhoorn verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van het lid komen. Behoudens de schade die onder artikel 5 van deze lesovereenkomst valt is de lesgever te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.

Voor akkoord en gezien

Op alle rechtsbetrekkingen die De Eenhoorn in het kader van haar activiteiten aangaat, zijn de algemene voorwaarden van FNRS ten behoeve van haar leden, KNHS en FNRS-ruiterpaspoort van toepassing. Door akkoordverklaring met deze voorwaarden verklaart het lid, het aspirant-lid alsmede voorover vereist diens wettelijke vertegenwoordigers, kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, deze heeft digitaal heeft ingezien, en de strekking van deze voorwaarden kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheids)risico’s die aan deze voorwaarden verbonden zijn.

Versie 2019-07-26 t.b.v. website.

 

 

Afdrukken

Young Leaders Program

hoofdfoto ylp

Het Young Leaders Program: leren van het paard!

Vind jij paarden en pony’s ook zo leuk? Wil je graag meer tijd doorbrengen op de manege en ben je tussen de 8 en 21 jaar? Dan is het Young Leaders Program (YLP) echt wat voor jou! Het YLP is een meerjarig gestructureerd opleidingsprogramma, waarbij je van alles leert over de omgang met en de verzorging van paarden. Maar… dat is niet het enige! Tijdens het programma ontwikkel je ook allerlei competenties, die in de samenleving van buitengewoon belang zijn, bijvoorbeeld: samenwerken, doorzettingsvermogen, plichtsbesef en leiderschap. De omgang met paarden is op de eerste plaats natuurlijk heel erg leuk, maar daarnaast heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat het ook een beroep doet op sociale, mentale en maatschappelijke vaardigheden. Bij het YLP staat het paard als leermeester centraal.

Elke week kom je een middag naar de manege en gaan we aan het werk met een bepaalde badge. De badges omvatten allemaal een thema, bijvoorbeeld de stalmedewerkersbadge, de paardenlongeurbadge, de harnachementscheckerbadge of de gezondheidsbadge. Per periode werken we aan twee badges tegelijk. Er zijn centrale activiteiten, voor de volledige groep, maar ook activiteiten per niveau, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd van de deelnemers en de kwaliteiten die daarbij passen. Rond je de activiteiten goed af, dan verdien je een badge. In het leerpaspoort houden we precies bij welke badges zijn behaald. Heb je acht badges behaald? Dan mag je doorstromen naar een hoger niveau!

young leadersprogram Manege de Eeenhoorn

Het YLP is opgedeeld in vier niveaus, met elk bepaalde kernwaarden:

Niveau 1: helpen (ca. 8 tot en met 10 jaar)

Leren met plezier

Ondersteunen

Toewijding ontwikkelen

Plichtsbesef kweken

Niveau 2: uitvoeren (ca. 10 tot en met 14 jaar)

Betrouwbaar zijn

Samen aan een taak werken

Zorgvuldig en volhardend werken

Plannen

Duidelijk communiceren

Meedenken

Niveau 3: organiseren (ca. 14 tot en met 18 jaar)

Samenwerken

Gepast communiceren

Oplossingsgericht handelen

Gedrag controleren

Gedisciplineerd werken

 young leadership program Manege de Eenhoorn

youngleadership 5

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Afdrukken

 Contactgegevens

Manege de Eenhoorn
Landlust 3
1111 HP Diemen
Email: info@manegedeeenhoorn.com
Tel: 020 - 695 3161

Algemene informatie

Kwaliteit en veiligheid

Privacy Verklaring

Lesvoorwaarden

Social Media

facebook col /Manege de Eenhoorn

Rookvrije locatie

 liggend logo rv

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren